Navigácia

CŠPP

Nadpis

 

CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO

PORADENSTVA PRI ŠZŠ S MŠI V ŠAHÁCH

 

 

                                                                                                         

                                   

 

 

ADRESA: Špeciálna základná škola s materskou školou internátna                                                    KONTAKT: 036/7411134, 7411135,  fax: 036/7411134

                     e – mail: szsiasmsi@nextra.sk

 

 

                                     Na stiahnutie: Žiadosť na  CŠPP a PV

                                                            Charakteristika žiaka

 

POSKYTUJE:

 

 • Špeciálnopedagogické a psychologické poradenské služby
 • Špeciálnopedagogické a psychologické diagnostické služby
 • Odborné konzultačné služby
 • Odborné metodické služby

 

POMÁHA:          

 

 • Žiakom ZŠ so špecifickými poruchami učenia
 • Mentálne postihnutým deťom v predškolskom a školskom veku
 • Deťom s poruchami pozornosti a správania
 • Deťom s viacnásobným postihnutím
 • Deťom vyžadujúcim logopedickú starostlivosť
 • Deťom s autizmom a viacnásobným postihnutím
 • Rodičom postihnutých žiakov
 • Zákonným zástupcom
 • Pedagogickým pracovníkom a iným podľa potreby

ČINNOSŤ ŠPP

 1. Depistáž
 2. Komplexná špeciálnopedagogická diagnostika
 3. Psychologická diagnostika
 4. Terapeutická činnosť
 5. Poradenská činnosť, ktorá pozostáva z:

 

 • posudzovanie školskej zrelosti
 • starostlivosť o žiakov so ŠVVP v ZŠ
 • starostlivosť o integrované deti v ZŠ
 • poradenstvo a konzultácie pre rodičov
 • poradenstvo školám pri individuálnych formách vzdelávania
 • pomoc pri nastavení a tvorbe individuálnych špeciálnopedagogických plánov a programov
 • poradenstvo a pomoc pri vyhľadávaní škôl vrámci ďalšieho štúdia a pomoc pri voľbe povolania pre žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s viacnásobným postihnutím
 • individuálna ŠPP práca s klientom v oblasti logopedickej starostlivosti
 • individuálna ŠPP práca s klientom v oblasti odstránenia ŠVPU

 

Centrum CŠPP bolo založené v roku 2006 .

 

Aktuálne v poradni pracuje tím kvalifikovaných špeciálnych pedagógov:

Mgr. Obuchová Erika – logopéd

Mgr. Tóthová Margita – psychopéd, somatopéd

PaedDr. Dulaiová Mária – poradenský pracovník, psychopéd

Mgr. Mária Némethová – psychopéd

Mgr.Jaroslava Bolemantová

 

Odbornú psychologickú starostlivosť poskytuje Mgr. Kiszelyová Ingrid – klinický psychológ.

 

Tím pracovníkov na žiadosť škôl, rodičov a pedagógov uskutočňujú psychologickú a ŠPP diagnostiku a poradenstvo deťom z MŠ, ZŠ, SŠ, ŠZŠ v Šahách a na okolí.

V rámci komplexnej starostlivosti o deti poskytujú odborné reedukačné a logopedické služby pre žiakov s poruchami učenia /dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia/

aj v oblasti nápravy dielčích oslabení výkonov sluchového a zrakového vnímania podľa metódy Sindelarovej.

 

Kontaktná osoba Mária Pásztorová – zdrav.prac.šk .a por. t. č.0902 365 477   volať od 7,00 do 14,00 hod.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  Rákócziho 1, 936 01 Šahy
 • 036/741 11 34
  Riaditeľka školy : PaedDr.Agnesa Pataiová Zástupkyňa riaditeľky :Ing.Marta Gregorová
  Zástupca pre OU :Mgr.Peter Švec

Fotogaléria