Navigácia

BOZP

Nadpis

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

 

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNA ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA V ŠAHÁCH

 

Vedenie Špeciálnej základnej školy v Šahách v súlade so Zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. si dáva za cieľ:

 1.       Vytvoriť pre zamestnancov základne podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP).
 2.       Vylúčiť alebo obmedziť riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.
 3.       Dodržiavať všeobecné zásady prevencie na pracoviskách školy a pri výkone práce     (z hľadiska BOZP a OPP).
 4.       Zabezpečovať a prehodnocovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracoviskách školy.
 5.       Prideľovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky.
 6.       Pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie.
 7.       Vytvorenie podmienok pre rozvoj pracovnej zdravotnej služby.
 8.       Pravidelne informovať zamestnancov o stave BOZP a OPP v škole, o nepriaznivých účinkoch práce a pracovného prostredia.
 9.       Zabezpečiť pravidelné prehlbovanie vedomostí zamestnancov z BOZP.
 10.       Napĺňanie cieľov politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou všetkých zamestnancov.

 

 

                                                                                                    PaedDr.Agnesa Pataiová

V Šahách 1.9. 2012                                                                             riaditeľka školy                                            

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  Rákócziho 1, 936 01 Šahy
 • 036/741 11 34
  Riaditeľka školy : PaedDr.Agnesa Pataiová Zástupkyňa riaditeľky :Ing.Marta Gregorová
  Zástupca pre OU :Mgr.Peter Švec

Fotogaléria