Navigácia

Vzdelávanie žiakov

Nadpis

 

Vzdelávanie žiakov 
podľa variantu A 


Učebný obsah variantu A je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím a obsah vzdelávania je v porovnaní so základnou školou zredukovaný 

Vzdelávanie žiakov trvá 9 rokov. Po ukončení žiak získa primárne vzdelanie a môže pokračovať v štúdiu na Odbornom učilišti

Vzdelávanie žiakov 
podľa variantu B 


Pri vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia sa zameriavame na maximálne možný rozvoj po stránke psychickej, fyzickej a emocionálnej. Rešpektujeme pomalšie tempo žiakov a používame viac aplikačných a korekčných cvičení. 

Dbáme o to, aby si žiak osvojil základy vzdelania tak, aby bol schopný pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole. Vzdelávanie v B variante trvá 10 rokov.
 

Vzdelávanie žiakov 
podľa variantu C 


Do vzdelávania podľa variantu C sú zaradení žiaci s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím, alebo s viacnásobným postihnutím (žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným – škola má bezbariérový prístup, zrakovým, alebo sluchovým postihnutím). Všetkých vzdelávame podľa individuálneho vzdelávacieho programu s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosti. 

Základným cieľom vo výchove a vzdelávaní je optimálny rozvoj osobnosti s rešpektovaním ich osobitostí a odlišností, ktoré vyplývajú z viacnásobných postihnutí. Edukácia je zameraná na rozvoj samoobslužných a komunikačných schopností, jemnej a hrubej motoriky, zdravotné cvičenia, hudobnú a výtvarnú výchovu. Pravidelne sú do programu zaradené metódy snoezelen , hipoterapia a canisterapia. 

Vzdelávanie v C variante trvá 10 rokov. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o predĺženie vzdelávania o 2 roky.

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
    Rákócziho 1, 936 01 Šahy
  • 036/741 11 34
    Riaditeľka školy : PaedDr.Agnesa Pataiová Zástupkyňa riaditeľky :Ing.Marta Gregorová
    Zástupca pre OU :Mgr.Peter Švec

Fotogaléria