Navigácia

Tlačivá

Charakteristika žiaka

C H A R A K T E R I S T I K A   Ž I A K A

                                      

Meno a priezvisko:_______________________________________________________________

Dátum narodenia:________________________________________________________________

Škola, ročník:      _________________________________________________________________

Ročník opakoval (a): _____________________________________________________________

Bydlisko:            __________________________________________________________________

Školská dochádzka: ______________________________________________________________

Odklad šk. dochádzky: ____________________________________________________________

Výsledky z posledného ped. – psych. vyšetrenia:_______________________________________

________________________________________________________________________________

Záver z posledného špeciálnoped. vyšetrenia: _________________________________________

________________________________________________________________________________

Stav školských vedomostí a návykov v jednotlivých predmetoch: ________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Správanie dieťaťa v triede ( v šk. klube )jeho pracovná spôsobilosť: _____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Príčiny problémov: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úroveň šk. prípravy na vyučovanie: _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Dátum:                                                                               Vyhotovil(a):______________________

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, Rákócziho č.1 Šahy

 

 

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

 

 

1.Súhlasím s tým, aby boli osobné údaje môjho dieťaťa:__________________________

  

   nar.__________________, evidované v databáze v centrume špeciálno – pedagogic-kého poradenstva v Šahách.

 

  Dátum:__________________                                        Podpis:______________________

 

 

2.Súhlasím s odborným vyšetrením

   Špeciálno - pedagogickým / liečebnopedagogickým /

 

   Dátum:___________________                                      Podpis:_____________________

 

   logopedickým

 

   Dátum:___________________                                     Podpis: _____________________

 

   psychologickým

 

    Dátum:___________________                                     Podpis:_____________________

 

3.Súhlasím s použitím informácií získaných zo zdravotnej dokumentácie, ako        

   doplnkových informácií k osobnej anamnéze dieťaťa.

 

   Dátum:____________________                                    Podpis:_____________________

 

4.Súhlasím s poskytnutím záverov odborných vyšetrení: psychologické,  

   Špeciálno - pedagogické, logopedické, liečebnopedagogické v CŠPP iným inštitúciám  

   zainteresovaným na starostlivosti o moje dieťa ( MŠ, ZŠ, iné poradenské zariadenie,  

   lekár).

 

   Dátum:____________________                                      Podpis:___________________

 

 

Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva sa zaväzuje osobné údaje klienta uchovávať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č.428/2002 a zabrániť ich zneužitiu. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                         

Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, Rákócziho č.1 Šahy

                                       

 

 

                                          P o t v r d e n i e

 

 

 

 

 

 

Menovaný(á)  žiak (žiačka) ...............................................................  nar.............................

 

sa  dňa ..................................  bol (a)  na špeciálnopedagogickom vyšetrení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šahách ,dňa .....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
    Rákócziho 1, 936 01 Šahy
  • 036/741 11 34
    Riaditeľka školy : PaedDr.Agnesa Pataiová Zástupkyňa riaditeľky :Ing.Marta Gregorová
    Zástupca pre OU :Mgr.Peter Švec

Fotogaléria